ChemNet
 
  ,  ""

.
1999, 40, 2

. .

  
 

. . , . . , . . , . .

  
 

. . , . . , . .
-

  
 

. . , . . , . . , . .

  
 

. . , . . , . . , . .

  
 

. .

  
 

. . , . . , . . , . .

  
 

. . , . . ,

  
 

. . , . . , . .
-

  
 

. . , . . , . .
(3,5----4-)-

  
 

. . , . . , . . , . . , . .
--

  
 

. . , . ., . .
1--2

  
 

. . , . . , . .

  
 

. . , . .
2,3--1,3

  
 

. . , . . , . . , . .

  
 

. . , . . , . .

  
 

. . , . . , . .
(VI)

  
 

. . , . . , . . , . .
I. FENITI 1273

  
 
   Web-
: Copyright (C) .  . 
Copyright (C)